Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Gospodarka Republiki Czeskiej

polsko-czeskie centrum logo.jpeg

Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postkomunistycznych. Od chwili podziału Czechosłowacji, w kraju wdrożono szereg reform gospodarczych i strukturalnych, wprowadzono program naprawy finansów państwa oraz przeprowadzono prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw państwowych. W połowie 1999 roku doszło do recesji w gospodarce, która w następnych latach powoli ustępowała ożywieniu gospodarczemu, związanemu głównie ze wzrostem eksportu do Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. W tym okresie znacząco wzrosła również ilość inwestycji krajowych i zagranicznych. Wprowadzone reformy doprowadziły do rozwoju gospodarki, stabilizacji cen oraz spadku bezrobocia. Podobnie jak pozostałe państwa ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej, Czechy musiały przystosować swoje prawo do jej zaleceń, co dodatkowo ustabilizowało rozwój gospodarczy.

Z PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańców 9 475 $ Republika Czeska osiąga poziom 2/3 w wiodących krajach takimi jak Portugalia, Grecja czy Słowenia.

Działania mające na celu dokończenie prywatyzacji sektora bankowego, telekomunikacyjnego i energetycznego ma przynieść dalsze zwiększenie inwestycji zagranicznych, co przy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw i usprawnieniu sektora bankowego może doprowadzić do dalszego wzrostu ekonomicznego.

Głównymi ośrodkami przemysłu są : Praga, Brno, Ostrawa i Pilzno. 

Udział w PKB wybranych sektorów gospodarki w 2003 roku był następujący :
- przemysł                                                                                   31,5%,
- handel, gastronomia, transport                                             25,4%,
- finanse, usługi                                                                          16,5%,
- budownictwo                                                                           6,9%,
- rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo                                        3,4%,
- pozostałe                                                                                16,3%.

Produkcja przemysłowa w 2003 roku wzrosła o 5,8% w stosunku do wielkości osiągniętej w roku ubiegłym. Wzrost produkcji odnotowuje się przede wszystkim w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych, wyrobów papierniczych oraz produkcji środków transportu.
Główne produkty przemysłowe :
- produkty przemysłu maszynowego
- produkty przemysłu motoryzacyjnego
- produkty przemysłu zbrojeniowego
- materiały budowlane
- szkło
- produkty przemysłu chemicznego ( m.in. nawozy sztuczne)
- produkty przemysłu odzieżowego
- produkty żywnościowe

Produkcja rolnicza, w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano jej zmniejszenie o 7,6%. Udział sektora rolnego w tworzeniu produktu krajowego  corocznie się zmniejsza.
Struktura własnościowa ziemi rolnej jest następująca :
- udział osób fizycznych w gospodarowaniu na ziemi rolnej      27,4%,
- udział osób prawnych w gospodarowaniu ziemią rolną            72,6%.
   Produkcja w rolnictwie i hodowli :
- pszenica
- żyto
- buraki cukrowe
- ziemniaki
- chmiel
- tytoń
- owoce
- warzywa

Przemysł wydobywczy :
- węgiel brunatny
- gaz ziemny
- ropa naftowa
- rudy metali kolorowych
- rudy uranu
- rudy srebra
- rudy rtęci

Turystyka : rocznie Republikę Czeską odwiedza ponad 3 mln osób.

Produkcja budowlana, w porównaniu do wielkości z roku 2002 w ciągu 2003 r. wzrosła o 8,9%.

Usługi, całkowita wartość obrotów w usługach w 2003 roku uległa zwiększeniu o 4,7%.

Inwestycje w ciągu 2003 roku osiągnęły  wartość 676,8 mld CZK, co stanowi 26,7% PKB. W stosunku do roku poprzedniego był to wzrost o 6,2%.

Konsumpcja zbiorowa w I kwartale 2004 roku wynosiła 457 mld CZK, co stanowi 71,6% PKB i przyrost z porównywalnym okresem roku ubiegłego o 3,1%.

Inflacja w Republice Czeskiej kształtuje się poniżej inflacji w krajach UE. W końcu I półrocza 2004 roku wskaźnik ten wyniósł 2,3%.

Eksport Republiki Cz. w roku 2003 osiągnął wartość 48,73 mld $  tj. zwiększył się o 26,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Import Republiki Cz. w roku 2003 osiągnął wartość 51,31 mld $ tj. zwiększył się o 25,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Rysunek1.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA  Czechy-Polska 2004-2006