Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje dla organizacji pozarządowych

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu namysłowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020r..pdf


Działając na podstawie art. 8, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia podlegają nadzorowi Starosty.

 W związku z powyższym, przypomina się o ustawowym obowiązku (art. 20 w/w ustawy) powiadamiania Starosty w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmian w składzie osobowym zarządu stowarzyszenia, adresie siedziby stowarzyszenia oraz w statucie.

Ponadto na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 wyżej cytowanego Prawa o stowarzyszeniach  zobowiązuje się zarząd stowarzyszenia do uzupełnienia akt i dostarczenia n.w. dokumentów:

  1. Aktualny skład osobowy zarządu stowarzyszenia  wraz z danymi  teleadresowymi.
  2. Protokół z ostatniego walnego zebrania wraz podjętymi uchwałami.
  3. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i komisji rewizyjnej za rok ubiegły.
  4. Plan pracy na rok bieżący. 

Informuję jednocześnie, że niezastosowanie się do w/w wymagań organu nadzorującego, wynikających z jego uprawnień spowoduje nałożenie sankcji przewidzianych w art. 26 i 28 w/w ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższą dokumentację wraz z dołączoną ankietą aktualizacyjną proszę dostarczyć do tut. Starostwa w terminie do 15 marca 2021r.  

Załącznik nr 1 - DOCAnkieta.doc

----------------------------------------

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm )nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty Kultury i Sportu,  pełniąc w imieniu Starosty Namysłowskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które się ze sobą powiązane,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Namysłowie - Wydział Edukacji Kultury i Sportu pokój nr 117, do 15 marca 2021 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – Anną Wołoszczuk, tel. 077 4103 695 wew. 116 , e-mail; .

Załącznik nr 1 - DOCOświadczenie.doc


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 29 10. 2020 r. do 20.11.2020 r. do godz.14,00 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 71/246/2020 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 28 października 2020r.

PDFUchwała nr 71.246.2020 z dnia 28.10.2020.pdf
DOCXZałącznik nr 1.docx
RTFZałącznik nr 2.rtf
RTFZałącznik nr 3.rtf
DOCXZałącznik nr 4.docx
PDFZawiadomienie Zarządu.pdf


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

PDFZaproszenie (2).pdf

PDFZarządzenie Starosty.pdf

PDF2b.Projekt Roczny Program 2021.pdf

DOC2c. 2021-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc

PDFSprawozdanie.pdf

PDFRoczny program wsprółpracy.pdf


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2021 roku.

DOCXZałącznik nr 1.docx


Zaproszenie Starosty Namysłowskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2021r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce- Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2020 r. Prosimy szczególnie
o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 14 września 2020 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

PDFZaproszenie Starosty.pdf
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc


 PDFSprawozdanie OPP za 2019r..pdf


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1. PDFOGŁOSZENIE.pdf

2. PDFOFERTA.pdf

3. PDFOgłoszenie 2 z dnia 17.06.2020r.pdf