Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne na terytorium Republiki Czeskiej

polsko-czeskie centrum logo.jpeg

Osoby zagraniczne, które są osobami fizycznymi (w rozumieniu ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej) i mają stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Republiki Czeskiej mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym kraju według tych samych zasad i przepisów prawnych, które obowiązują czeskich przedsiębiorców, jeśli czeska ustawa o przedsiębiorczości lub inna ustawa nie zawiera przepisów, które określają dodatkowe wymagania wobec przedsiębiorców zagranicznych.

W wyniku nowelizacji Kodeksu Handlowego (§21 pkt.5) powstała sytuacja, kiedy to osoby zagraniczne posiadające miejsce zamieszkania w jednym z państw Unii Europejskiej lub państwie, które jest członkiem Europejskiego Wolnego Obszaru Gospodarczego nie muszą dokonywać wpisu do Rejestru Handlowego od dnia 1 lutego 2001 roku.
Zagraniczne osoby fizyczne (w tym również obywatele Rzeczypospolitej Polskiej) pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskują podobnie jak w przypadku firm czeskich w momencie ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, u której wymagana jest licencja lub koncesja – począwszy z dniem nabycia ważności takiego dokumentu.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej jest tzw. karta przedsiębiorcy  (zivnostensky list). Obowiązek posiadania takiej karty spoczywa na osobach samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz osobach pełniących funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać kartę przedsiębiorcy (lub koncesję), powinien przedstawić wypis z czeskiego Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto może być zobowiązany do przedstawienia wypisów z Rejestru Karnego kraju, którego jest obywatelem oraz  z kraju, w którym przebywał przez ponad trzy następujące po sobie miesiące w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat.

Przedsiębiorca zagraniczny – osoba fizyczna, który planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej zgodnie z przepisami zawartymi  w Ustawie o Przedsiębiorczości, jest zobowiązany zgłosić się do Urzędu Rejestracji Przedsiębiorców (Zivnostenskeho Uradu) w celu otrzymania numeru statystycznego IČO – odpowiednik polskiego REGON. Pozostałe zagraniczne osoby fizyczne i prawne zobowiązane są zgłosić się do Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Fakt rozpoczęcia działalności na terytorium Czech firma powinna zgłosić w urzędzie finansowym właściwym dla czeskiej siedziby firmy. Urząd finansowy, na podstawie wniosku firmy, przydzieli jej numer identyfikacji podatkowej DIC
- odpowiednik polskiego NIP.

Nowo założona firma, po przeprowadzeniu rejestracji w sądzie rejestrowym i urzędzie statystycznym oraz po uzyskaniu numeru statystycznego IČO, może otworzyć konto bankowe w CZK lub w innej walucie wymienialnej – najczęściej w EUR lub USD.


Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Prawo czeskie oferuje inwestorom zagranicznym różne formy organizacyjo-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej są to:
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Spółka akcyjna,
- Przedstawicielstwo, oddział, filie osoby zagranicznej,
- Spółka komandytowa,
- Spółka cywilna.

Warto pamiętać, że!!!

a) do prowadzenia niektórych dziedzin działalności gospodarczej wymagane jest uzyskanie koncesji zgodnie z Ustawą o działalności gospodarczej; koncesje udzielane są przez niżej wymienione ministerstwa:
- Ministerstwo Środowiska Naturalnego
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu
- Ministerstwo Rolnictwa
- Ministerstwo Transportu
- Ministerstwo Zdrowia
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
- Ministerstwo Kultury,
b) każda firma z kapitałem zagranicznym działająca  na terenie Republiki Czeskiej musi być zarejestrowana w rejestrze sądowym – właściwym dla miejsca siedziby firmy,
c) w trakcie prowadzenia rejestracji firmy w sądzie rejestrowym (zapis w rejestrze handlowym) warto skorzystać z usług miejscowych kancelarii prawniczych wyspecjalizowanych w tym zakresie.

Rysunek1.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA  Czechy-Polska 2004-2006