Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje praktyczne dla polskiego eksportera

polsko-czeskie centrum logo.jpeg

Polski przedsiębiorca chcący nawiązać nowe kontakty handlowe lub kooperacyjne na rynku czeskim, w pierwszej kolejności, powinien skorzystać z informacji dotyczących: sytuacji w poszczególnych branżach czeskiej gospodarki, systemu prawno-administracyjnego, systemu podatkowego, form uzyskania certyfikatów, ogłaszanych przetargów oraz bazy teleadresowej czeskich podmiotów gospodarczych, udostępnionych na stronach internetowych: Ministerstwa Gospodarki i Pracy: www.eksporter.gov.pl oraz Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Pradze: www.weh.cz. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie rynku czeskiego polski przedsiębiorca może skontaktować się z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Pradze- Działem tzw. „pierwszego kontaktu” w formie elektronicznej: weh@weh.cz lub fax: (00-42)0272735442.

Ważną formą zdobywania informacji oraz możliwością promocji swoich wyrobów na rynku czeskim, jest uczestnictwo w poszczególnych imprezach wystawienniczo-targowych oraz misjach gospodarczych organizowanych w Republice Czeskiej. Podczas najważniejszych, z punktu widzenia polskiego eksportera, imprez targowych WEH w Pradze organizuje seminaria dla polskich wystawców. Ponadto firmy lub regiony, które chcą za pośrednictwem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Pradze zaprezentować swoją ofertę, mogą wysyłać na adres Wydziału materiały promocyjne, które zostaną wykorzystane na stoisku informacyjnym WEH. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pradze organizuje również w ciągu roku 2-3 spotkania o charakterze gospodarczym dla polskich i czeskich przedsiębiorców reprezentujących poszczególne polskie i czeskie regiony w celu umożliwienia nawiązania współpracy handlowej lub kooperacyjnej. W ramach tych spotkań organizowany jest również program kojarzenia przedsiębiorców. Dodatkowo w ciągu całego roku WEH w Pradze opracowuje i rozpowszechnia wśród polskich przedsiębiorców cały szereg materiałów informacyjnych o czeskiej gospodarce.


Uwarunkowania taryfowe


Republika Czeska podobnie jak i Polska z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej automatycznie znalazła się w Unii Celnej z pozostałymi  członkami (24) Unii Europejskiej. Jednocześnie przyjęta została przez RCz i obowiązuje od dnia 1 maja 2004r. Jednolita Taryfa Celna – TARIC.
Cło importowe ( przywozowe, jeśli takowe musi być pobrane ) pobierane jest na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej – w przypadku Republiki Czeskiej zewnętrzna granica UE występuje jedynie na lotniskach obsługujących połączenia międzynarodowe.
Taryfa TARIC dostępna jest ( w 19 wersjach językowych ) na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ceł (Celni sprava CR ) www.cs.mfcr.cz   w odnośniku „Celni sazebnik EU”(taryfa celna UE).


Uwarunkowania pozataryfowe, ograniczenia i bariery
w dostępie do rynku


Z chwilą wejścia RCz do Unii Europejskiej zaszły następujące zmiany w dotychczasowym systemie ochrony rynku, a mianowicie:
- przestały obowiązywać wszelkie środki ochronne w obrocie pomiędzy RCz a 15 „starymi” krajami UE oraz między RCz a „nowymi” krajami UE;
- środki ochronne dotychczas stosowane przez RCz przestały obowiązywać;
- rynek czeski został objęty środkami ochronnymi stosowanymi przez UE np. cłami antydumpingowymi na towary z Chin;

Normy, standaryzacja, certyfikacja i jakość wyrobów, wymogi fitosanitarne i weterynaryjne


Z chwilą wejścia RCz do UE zaczęła obowiązywać zdecydowana większość unijnych dyrektyw. Do najważniejszych z nich zalicza się ponad 20 dyrektyw przewidujących umieszczenia na niektórych wyrobach przemysłowych oznakowania CE.
Na rynku czeskim na niektóre grupy towarów istnieją zaostrzone normy i wymogi techniczne. Należą do nich:
- wyroby dla dzieci do lat 3;
- niektóre materiały budowlane np. cement, cegła;
- woda pitna;
- niektóre art. żywnościowe;
- niektóre lekarstwa.
Rząd RCz wprowadził do ustawodawstwa specjalne regulacje ochronne w dziedzinie weterynarii. Ustawa o opiece weterynaryjnej reguluje przywóz, wywóz surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i przedmiotów stanowiących potencjalne źródło zachorowań zwierząt.
Ustawa w dziedzinie ochrony roślin ( fitosanitarna ) określa rośliny i produkty roślinne, które powinny być zbadane i zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne – szczegóły Dz.U nr 326/2004 z 31 maja 2004.

Rysunek1.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA  Czechy-Polska 2004-2006